Helemaal nieuw

Published april 28, 2014 by

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.
Openbaringen 21:1-5 (HSV)

Als iets niet meer voldoet waarvoor het bedoeld is, moet het plaatsmaken voor wat nieuw is en dat wel doet. Daar kan je naar uitkijken. Dit of dat moet het nog even volhouden, maar het nieuwe ……. komt.

De aarde waarop wij nu wonen voldoet al lang niet meer. De start was zeer goed, maar de bewoners hebben hun eigen ondergang en afgang veroorzaakt door te luisteren naar de tegenstander van God en mensen, de satan. Met zijn leugens heeft hij de mens op het verkeerde been gezet, die verkeerde keuzes ging maken en dit nog steeds doet. Als gevolg hiervan raakt deze aarde op, verwondt het zijn bewoners en hun gedrag verdient ingrijpen van de Levende God. Het wordt hoog tijd voor vernieuwing. Wat is dat moeilijk voor te stellen hier te wonen in de nabijheid van God, zonder verdriet, verwijdering tussen mensen, familie, geliefden, vrienden, buren, of angst voor……, zorgen over…….etc.

Nee alles wat dat veroorzaakt zal er straks niet meer zijn; zonde, de dood, satan en mensen die nu onnodig allerlei problemen veroorzaken zullen daar blijvend mee stoppen.

Een afschrikwekkende toekomst zonder God wacht hen. Die zal voor hen ook “nieuw” zijn op een dramatische manier, maar rechtvaardig voor God. Om Hem die dit zegt gaat het. Hij is ons leven en liet Zichzelf in plaats van …………… ( noem maar u eigen naam) slaan aan het kruis van Golgotha. Waar spijkers in mijn handen en voeten geslagen moesten worden, heeft Hij dat voorkomen door Zijn eigen handen en voeten aan te bieden. Alles gaf Gods enige Zoon, de Here Jezus Christus om de Eer van God de Vader te herstellen in iets volkomen nieuws, wat zichtbaar wordt in onze levens, waardoor we weer voldoen aan Zijn plan en doel. Colossenzen 3:4

Wij als mensen kunnen niets doen uit schuld of schaamte om het oude op te lappen. We hoeven geen oud behang af te steken om een nieuw behangetje over de lelijke en pijnlijke plekken van ons leven, te plakken waardoor we weer aanvaardbaar voor God zouden worden. Alleen wie overwint zal al het “nieuwe” van God gaan ervaren door het geloof in de Here Jezus.

“Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.” 1 Johannes 5:5

God wil iedereen dit geloof geven. Is uw, jouw keuze al voor Hem gemaakt? Wie dit heeft gedaan leeft nu al als “nieuwe schepping” op deze “oude” aarde. (2 Korinthe 5:17)

Deze “oude” aarde gaat veranderen op een manier waar je niet bij wilt zijn. Lees: 2 Petrus 3:7+10+12

Petrus gebruikt dat om Gods geliefde kinderen aan te spreken om hun leven af te stemmen op “de nieuwe hemel en aarde van God die komt” Lees: 2 Petrus 3:11,13,14,17

Hoe verliep u “afstemmen hierop”, als kind van God in 2013? Of leeft u om het gezellig te hebben, hier en nu. Meedoen met deze wereld die verdwijnt is dom. Goed bedoelde menselijke voornemens vervagen zodra de oliebollenlucht is verdwenen. Maar welke keuzes vraagt God van u en mij in 2014? Keuzes waardoor we groeien in ons leven met de Here Jezus, elkaar en in de Hoop die Hij heeft beloofd aan ieder mensenkind die in Hem gelooft. Dan zullen wij vrucht dragen, volhouden en verlangen naar de komst van Jezus, die zei “Zie Ik maak alle dingen nieuw”, en ervaren wij straks “Het is geschied”

“Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” 2 Petrus 3:5

P.s Met “oude” aarde wordt niet bedoeld dat de leeftijd vd aarde zo oud is maar dat hij niet meer voldoet waarvoor hij bedoelt was. De aarde / schepping is jong. Volgens de Bijbel ongeveer 6000 jaar.

Bijdrage van: Paul van de Geest