De Geest overtuigt

Published juli 21, 2014 by

Een van de heerlijkste dingen die God door de Heilige Geest heeft gegeven, is de zekerheid, de overtuiging door de Heilige Geest. Hoeveel mensen twijfelen bijvoorbeeld niet aan hun behoud? De Heilige Geest getuigt echter met onze geest dat we Gods kind zijn (Romeinen 8:16). Met alle heerlijke gevolgen daarvan. Want als we kinderen van God zijn, dan hebben we door diezelfde Geest de zekerheid dat niets en niemand ons kan scheiden van Gods liefde. Toen de Geest van Christus in ons leven kwam, gingen we zelfs de Vader zo noemen als alleen de Here Jezus Hem mocht noemen: Abba, Vader! (Marcus 14:36; Romeinen 8:15; Galaten 4:6). Zo getuigt de Heilige Geest in ons leven wat waarheid is en wat leugen. De waarheid over Christus, de waarheid over onszelf, de waarheid over onze toekomst, de waarheid over Israël, enz. (Johannes 15:26; 16:13; Romeinen 9:1).

Getuigen en overtuigen
Maar de Heilige Geest getuigt niet alleen in en met Gods kinderen, Hij overtuigt ook degenen die wij niet kunnen overtuigen. Onze familie, collega’s, vrienden, die (nog) niet geloven. Degenen die zeggen: “Dit is jouw overtuiging, ik heb de mijne.” Wij kunnen getuigen van de waarheid van de Schrift en van Gods liefde en vergeving die ons deel zijn geworden, maar de ander overtuigen kunnen we niet.

Wist u dat de Here Jezus datzelfde probleem heeft meegemaakt? Ook Zijn broers geloofden niet in Hem (Johannes 7:5; Marcus 3:21). Maar eens zou de Heilige Geest hen ervan overtuigen Wie hun Broer was. En pas toen werden Jakobus en Judas Zijn volgelingen en dienstknechten (vgl. jakobus 1:1 met Judas 1:1). Want om te geloven, is de overtuiging van de Heilige Geest nodig. Wat heerlijk is het, dat de Here Jezus de Heilige Geest deze taak heeft gegeven: ‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en Gij mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is’ (Johannes 16: 8-12). Wij kunnen en moeten getuigen, de heilige Geest overtuigt!

Wachten
Als wij aan iemand het evangelie mogen uitleggen, maar hij of zij gelooft ons niet, dan kunnen we dus rustig biddend en vol vertrouwen wachten. We hoeven het evangelie niet op te dringen. Gods Woord is als een hemels zaad dat in iemands geest wordt gelegd tot het kan ontkiemen. Gods Woord keert niet leeg terug, maar zal doen wat Hem behaagt.

Het grootste deel van de Joden geloofde niet in de Here Jezus, maar toen de Heilige Geest werd uitgestort, werden 3000 mensen diep in hun hart aangeraakt en overtuigd van de waarheid. Drie jaar lang had Israël grote krachten en tekenen gezien, maar die hadden hen niet tot geloof in Christus gebracht. Maar de Heilige Geest zou hen er van overtuigen dat zij door hun ongeloof hun beloofde Messias hadden gedood. Hij overtuigt hen van zonde, omdat zij in Mij niet geloven. Daarom moesten de discipelen wachten (Handelingen 1:4,8) op de Heilige Geest. Toen Die kwam, raakten 3000 mensen overtuigd van hun zonde en riepen om behoud (Handelingen 2:37-38). Pas toen ging het zaad ontkiemen dat de Zaaier had uitgestrooid.

Innerlijke zekerheid
De Heilige Geest overtuigt ook Gods kinderen ervan dat zij deel hebben gekregen aan Gods gerechtigheid en die dus niet meer bij zichzelf hoeven te zoeken. Zolang je die bij jezelf zoekt, blijf je een ellendig mens, dat nog steeds naar verlossing zoekt. Maar de nieuwe mens is door God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efeziers 4:24). En de Heilige Geest vernieuwt ons denken en overtuigt ons ervan dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. Voor ons en in ons. En dat dit allemaal uit God is. Toen de Here Jezus op aarde was, zagen Zijn discipelen Gods gerechtigheid, Gods liefde, waarheid en genade in Hem. Niet in zichzelf. Maar Christus zou hun oude leven voor Zijn rekening nemen en dat aan het kruis brengen.

Hij zou opstaan in een nieuw leven en zij zouden dat leven ontvangen van Hem. Alles uit Hem! ‘Als Ik er niet meer ben, zal de Heilige Geest jullie hiervan overtuigen’, zegt Jezus. Van een uitwendige naar een inwendige Christus, van een uiterlijke godsdienst naar een innerlijke zekerheid. Wat een verschil! Heeft u zich al door
de Heilige Geest hiervan laten overtuigen? U hebt met Christus alles ontvangen wat u nodig hebt (Kolossenzen 2:9-10). Dank Hem ervoor!

Bert van Twillert
(overgenomen uit Het Zoeklicht)