De apocriefe boeken

Published april 10, 2013 by

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dit zijn de canonieke boeken. Deze boeken in het Oude – en Nieuwe Testament zijn aanvaard door de Joodse gelovigen en de ‘christenen uit de heidenen’ als door God geïnspireerd en daarom gezaghebbend en betrouwbaar. De boeken in het N.T. bevatten aanhalingen uit het O.T. (zie bijvoorbeeld Luc. 24:25, 44 en 45) en komen overeen met andere boeken uit de Canon (= richtsnoer) van de Bijbel. Er staan geen fouten in de Bijbel. De Bijbel is dus onfeilbaar (Luc. 16:16 en 17). De Bijbel spreekt echter wel over fouten van mensen! Van de apocriefe boeken (ook wel deutero-canonieke boeken genoemd), is de herkomst niet altijd even duidelijk. Ze worden daarom aangeduid als verborgen of geheime boeken zonder goddelijk gezag. Een aantal van deze boeken waren standaard opgenomen in het O.T. van de Rooms-Katholieke Bijbel. Vanuit deze boeken stammen o.a. gebruiken als het aanroepen van heiligen, bidden voor overledenen, het kopen van aflaten en het begrip vagevuur.

Apocriefe boeken (van het O.T.) zijn o.a.:

 • Tobit (Tobias)
 • Judith
 • Boek der Wijsheid
 • De wijsheid van Jezus Sirach
 • Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
 • Esther (deutero-canoniek deel)
 • Gebed van Azaria (Dan. 3)
 • Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
 • Susanna (Dan. 13)
 • Bel en de draak (Dan. 14)
 • Gebed van Manasse
 • 1 Makkabeeën
 • 2 Makkabeeën

Apocriefe boeken (van het N.T., ook wel ‘gnostische’ geschriften genoemd) zijn o.a.:

 • Evangelie van Tomas
 • Evangelie van de waarheid
 • Evangelie van Filippus
 • Evangelie van Maria van Magdalena
 • Evangelie naar Judas
 • Geheime boek van Johannes

 

Deze geschriften worden beschouwd als geschreven enkel vanuit menselijk gezag en de schrijvers laten zich kennen als gewone schrijvers. Er bestaan soms tegenstellingen met de Bijbel. Waarschuwt Paulus ons voor deze boeken in 1 Tim. 1:18-20 (o.i.v. gnostische geschriften)? Tot Handelingen 10 wordt het Evangelie aan het Joodse volk verkondigd. Vanaf Hand. 10 ook aan de ‘heidenen’, d.w.z. niet-Joden (Hand. 10:44-11:18). De Bijbel is het woord van God. Jezus Christus is het woord van God in levende lijve. God wil ons als mens gebruiken en houdt ons steeds zijn Woord voor. Ons geloof is gebaseerd op wat er in de Bijbel staat geschreven. Ook al druist dat misschien tegen ‘wat wij willen’ in. Een ander fundament dan Jezus Christus IS ER NIET (1 Kor. 3:9-11).