Waarom vier evangeliën

Published april 10, 2013 by

Elk evangelie benadrukt een bijzonder kenmerk van de Here Jezus en komt de evangelieverkondiging aan een specifieke groep mensen tegemoet. Het evangelie van Mattheüs maakt duidelijk dat Jezus Christus de langverwachte (Joodse) Messias is, zie Matt. 1:1: ‘Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham’. Het verwijst vaak naar het Oude testament en is voornamelijk gericht op het Joodse volk.

Het evangelie van Marcus benadrukt dat de Here Jezus gekomen is als dienstknecht, zie Marc. 10:45: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen’. Het is vooral een getuigenis van Gods majesteit voor ongelovige mensen.

Het evangelie van Lucas wijst op de Here Jezus als Zoon des mensen (= redder der wereld), zie Lucas 19:10: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden’. Het komt met name mensen tegemoet die pas bekeerd zijn en nog niet veel van het geloof weten.

Het evangelie van Johannes richt zich op de Here Jezus als Zoon van God, zie Joh. 20:31: ‘…opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam’. Het weerspreekt de gedachte binnen de moderne theologie dat de Here Jezus (slechts) een goed mens of een grote Rabbi was.